معرفی

تعداد بازدید:۱۱۵۸

 

وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه زابل
 
الف‌ - تصویب‌ آیین‌نامه‌ داخلی‌
 ب‌ - تصویب‌ سازمان‌ اداری‌ موسسه‌ براساس‌ ضوابطی‌ که‌ به‌ پیشنهاد وزارتخانه‌های‌ مربوط‌ با هماهنگی‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ خواهد رسید.
 ج‌ - بررسی‌ و تصویب‌ بودجه‌ موسسه‌ که‌ از طرف‌ رئیس‌ موسسه‌ پیشنهاد می‌شود
 د - تصویب‌ بودجه‌ تفصیلی‌ موسسه‌
هـ -تصویب‌ حسابها و ترازنامه سالانه‌ موسسه‌
 و - تصویب‌ نحوه‌ وصول‌ درآمدهای‌ اختصاصی‌ و مصرف‌ آن‌
 ز - تعیین‌ حسابرس‌ و خزانه‌دار برای‌ موسسه‌
 ح‌ - کوشش‌ برای‌ جلب‌ کمکهای‌ بخش‌ خصوصی‌ و عوائد محلی‌ اعم‌ از نقدی‌، تجهیزاتی‌، ساختمانی‌ با رعایت‌ ضوابط‌ مصوب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌
 ط‌ - تصویب‌ آیین‌نامه‌های‌ مالی‌ و معاملاتی‌ که‌ برحسب‌ مورد پس‌ از تایید وزارتخانه‌ مربوط‌ قابل‌ اجرا می‌باشد.
 ی‌ - پیشنهاد میزان‌ فوق العاده‌های‌ اعضای‌ هیات‌ علمی‌ و غیر هیات‌ علمی‌ ( کارشناسان‌ ، تکنسین‌ها ) که‌ بر حسب‌ مورد پس‌ از تایید وزارتخانه‌های‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ و یا بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ قابل‌ اجرا می‌باشد.
 ک‌ - تعیین‌ نحوه‌ اداره‌ واحدهای‌ تولید، خدماتی‌، کارگاهی‌ و بهداشت‌ و درمانی‌ موسسه‌ در چهارچوب‌ ضوابطی‌ که‌ به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.
 ل‌ - تعیین‌ میزان‌ پرداخت‌ حق‌التحقیق‌، حق‌التدریس‌، حق‌الترجمه‌، حق‌التالیف‌ و نظایر آن‌ .
 م‌ - بررسی‌ گزارش‌ موسسه‌ که‌ از طرف‌ رئیس‌ موسسه‌ ارائه‌ می‌شود.
 ن‌ - تصویب‌ مقررات‌ استخدامی‌ اعضای‌ هیات‌ علمی‌ موسسه‌ که‌ به‌ منظور هماهنگی‌ پس‌ از تایید وزارتخانه‌ مربوط‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.


وظایف دبیرخانه دائمی هیأت امناء دانشگاه زابل

 1. بررسی و اظهار نظر نسبت به موارد قابل طرح در کمیسیون دائمی و هیات امنا ارسالی از طرف معاونت ها و واحدهای مختلف دانشگاه و تطبیق آنها با مقررات و ضوابط قانونی.
 2. جمع آوری و تکثیر درخواستهای رسیده و آماده کردن پوشه های کاری به تعداد اعضای جلسه.
 3. تهیه دستور جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امنای دانشگاه پس از کسب اطمینان نسبت به تطبیق آن با مقررات قانونی.
 4. تهیه دستور جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امنای دانشگاه بصورت پاور پوینت
 5. تهیه گزارشی از عملکرد دانشگاه جهت ارائه آن توسط رئیس دانشگاه به اعضا جلسه.
 6. تهیه و تنظیم صورتجلسات کمیسون دائمی و هیأت امنای دانشگاه پس از برگزاری جلسات و ارسال آن برای امضای اعضا
 7. ابلاغ صورتجلسات و مصوبات هیأت امنای دانشگاه به واحدهای ذیربط دانشگاه پس از تائید و امضای مقام وزارت جهت اجرا.
 8. برقراری ارتباط با دفتر هیأتهای امنا و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت پیگیری امور مربوطه.
 9. جمع آوری و تدوین ( کتابچه) صورتجلسات هیأت امنای دانشگاه و بایگانی آنها.
 10. جمع آوری و تهیه اطلاعات و گزارشهای لازم در مورد هیأت امنای دانشگاه جهت استحضار دبیر هیأت امناء.
 11. انجام سایر امور محوله از سوی دبیر محترم هیأت امنا
آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶